Algemene voorwaarden verhuur

Hacienda el Sueño

28122022

Algemene voorwaarden verhuur

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Hacienda el Sueño. Op locatie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, deze gelden dan naast onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien er strijdigheid bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

1.2 Een ‘Huurder’ is de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot tijdelijke huur/tijdelijk gebruik van accommodatie. Onder het begrip ‘Gebruikers’ wordt verstaan de personen die samen met de Huurder in de accommodatie verblijven.

1.3 Onder Verhuurder wordt (tevens) verstaan de partij die op Hacienda el Sueño bemiddelt in de verhuur van de accommodaties.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of Huurder verwijst naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.

1.5 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien dat schriftelijk overeen is gekomen. 

2. Reserveringen

2.1 Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen en verblijven die geen recreatief karakter hebben doch niet uitsluitend, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien Verhuurder een reservering in behandeling neemt, zendt Verhuurder binnen 14 dagen Huurder een (schriftelijke) opdrachtbevestiging, waarbij tevens een factuur is gevoegd. De opdrachtbevestiging alsmede de factuur dient Huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen, te worden meegedeeld aan Verhuurder.

2.4 Indien de Huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke opdrachtbevestiging inclusief factuur, dan dient Huurder onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de opdrachtbevestiging heeft verzonden.

2.6 De overeenkomst betreft de huur van een accommodatie en/of andere faciliteiten, dat naar haar aard van korte duur is.

3. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de wijzigingen accepteert, kan Verhuurder wijzigingskosten in rekening brengen.

3.2 Het is Verhuurder toegestaan, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, de reservering naar redelijkheid en billijkheid aan te passen. Dit kan onder meer betekenen dat als alternatief één of meer andere objecten aangeboden worden.

4. Indeplaatsstelling

4.1 Het is de Huurder alsmede de andere gebruikers van het gehuurde niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.

4.2 Mocht er een vervanging van de gebruiker(s) plaatsvinden, dan blijft de oorspronkelijke huurder gehouden het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten te voldoen. 

5. Prijzen 

5.1 Huurder is aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Verhuurder (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Verhuurder het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan Huurder in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en heeft Huurder het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de opdrachtbevestiging door Verhuurder is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld.

5.4 Het is niet mogelijk verschillende kortingen te combineren.

5.5 Kortingsacties zijn niet van toepassing op boekingen met een verblijf langer dan drie weken, tenzij anders aangegeven.

6. Extra kosten 

6.1 De Huurder is behalve de huurprijs ook bijkomende kosten verschuldigd, zoals omschreven in de prijsbijlage. Het totaal van het door Huurder verschuldigde wordt aangeduid als de ’Reserveringswaarde’.

7. Betalingen 

7.1 Voor reserveringen geldt een aanbetaling van 50% binnen 14 dagen na de boeking. Uiterlijk 14 dagen voor aankomst dient de tweede 50% van de huursom voldaan te zijn. Voor boekingen die plaatsvinden binnen 14 dagen voor aankomt, geldt dat het de gehele reserveringswaarde dient te worden voldaan.

7.2 Bij niet tijdige betaling van de aan Huurder gefactureerde bedragen, is Huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Verhuurder behoudt zich in dat geval het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 14 dagen is verstreken. Huurder is dan aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Verhuurder in verband met de reservering en de ontbinding heeft moeten maken, tevens is Huurder dan wettelijke rente verschuldigd. Naast het voorgaande heeft Verhuurder in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.

7.3 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op de Huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door Huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. Aankomst en vertrek 

8.1 Tenzij anders overeengekomen kan de gehuurde accommodatie op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging vanaf 16.00 uur worden betrokken en dient de accommodatie op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging vóór 11.00 uur verlaten te worden.

8.2 Indien Huurder de overeenkomst met Verhuurder voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Verhuurder daarmee akkoord gaat, is Verhuurder steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de reserveringsbevestiging, heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.    

9. Huisdieren 

9.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal 1 of 2 huisdieren van de Huurder of Gebruikers door Verhuurder toegelaten. Indien Huurder en/of andere Gebruikers huisdier(en) wensen mee te nemen dient Huurder dit direct bij reservering op te geven. In dat geval kan door Verhuurder een toeslag in rekening gebracht aan Huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen - huisdieren op het terrein te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in enkele types accommodaties.

9.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het terrein (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

9.3 Een hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.

9.4 Huisdieren van bezoekers zijn tegen betaling toegestaan mits het maximum niet overschreden wordt.

9.5 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor de bestemming vereist zijn.

10. Gebruik accommodatie 

10.1 Huurder dient het gehuurde ordentelijk te gebruiken en te handelen als een goed huisvader.

10.2 De Huurder en/of de Gebruikers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of op de locatie.

10.3 Openbaar dronkenschap en drugsgebruik is niet toegestaan.

10.4 Daarnaast zijn de Huurder en/of de Gebruikers steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de Huurder en/ of Gebruikers onmiddellijk gemeld te worden aan Verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de Huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, Gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

10.5 Indien door Huurder en/of Gebruikers en/of vanwege Huurder of Gebruikers aanwezige derden overlast van welke aard dan ook veroorzaken, dan wel zich schuldig maken aan wangedrag, kan Verhuurder de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast, dan wel wangedrag, indien andere gasten of medewerkers van Hacienda el Sueño dit als zodanig kwalificeren. Wanneer de overeenkomst wegens overlast, dan wel wangedrag wordt ontbonden, komt Huurder geen restitutie van de huurprijs toe.

10.6 Het is Verhuurder toegestaan de accommodatie zonder voorafgaande toestemming van Huurder of Gebruiker te betreden in alle gevallen waarin dit nodig is met betrekking tot de door verhuurder te verlenen service. Betreding kan alsdan plaatsvinden buiten aanwezigheid van Huurder of Gebruiker.   

10.7 Het opladen van elektrische auto’s is uitsluitend toegestaan op de daarvoor ingerichte plaatsen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dergelijke voertuigen op te laden middels de stroomvoorziening van de accommodatie.

10.8 Het is niet toegestaan om in de accommodatie te roken. Wanneer in strijd met deze bepaling wordt gehandeld kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. 

11. Borgsom 

11.1 Verhuurder kan van Huurder voor of bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen.

De borgsom kan worden vastgesteld met inachtneming van het totaal aantal personen van Huurder en Gebruikers die in een accommodatie verblijven

11.2 Het totaal bedrag van de borgsom dient:

- ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van Huurder en de Gebruikers;

- ter waarborging van de naleving van de regels in het algemeen, in het bijzonder de regels betreffende geluidsoverlast, het gebruik van(soft)drugs en misbruik van alcohol.

11.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Verhuurder gerechtigd de Huurder en/of andere Gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

11.4 Indien Huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

11.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Verhuurder op de Huurder en/of Gebruikers en/of na inhouding als gevolg van het niet (herhaaldelijk) nakomen van de regels door de Huurder en/of Gebruikers, per bankoverschrijving gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

12. Annuleringskosten

12.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 25% van de Reserveringswaarde en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de gehele Reserveringswaarde.

12.2 Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.

13. Overmacht en wijzigingen

13.1 In het geval Verhuurder niet, dan wel tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij Huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie, andere periode, andere locatie, etc.).

13.2 Overmacht aan de zijde van Verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Verhuurder, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, pandemieën en epidemieën, overheidsingrijpen, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien Huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient Huurder dit (afhankelijk van de ingangsdatum van de huur uiterlijk) binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Verhuurder zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

14. Opzegging 

14.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, zowel indien bij reservering persoonsgegevens van Huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven, als in het geval Huurder en/of andere Gebruiker(s) zich naar het oordeel van Verhuurder zodanig misdragen dat instandhouding van de huurovereenkomst niet kan worden verlangd. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de Reserveringswaarde of een gedeelte daarvan plaats.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien de wet zich hiertegen niet verzet beperkt Verhuurder haar aansprakelijkheid op de in dit artikel 15 genoemde wijzen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes en (zwembad)lockers), verlies of schade van of aan zaken, dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder, of haar werknemers.

15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten of geleverde zaken.

15.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 50.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.000,- per Huurder/Gebruiker per verblijf.

15.5 Huurder is met Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Verhuurder (alsmede de eigenaar van de accommodatie indien dit niet Verhuurder is) ontstaan tijdens of door het gebruik daarvan door Huurder en/of Gebruikers, reisgenoten en/of derden die zich met toestemming van huurder op het terrein bevinden, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van Huurder, Gebruikers, reisgenoten en/of van derden die zich met toestemming van huurder in of om het gehuurde bevinden.

15.6 Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Huurder zelf, Gebruikers, reisgenoten of derden die zich met Huurders toestemming in of om het gehuurde bevinden.

15.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder alsdan verplicht is onmiddellijk aan Verhuurder te voldoen.

16. Klachten

16.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Verhuurder kan Huurder van mening zijn dat Huurder een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf. Deze klacht dient Huurder in eerste instantie ter plaatse en direct na ontstaan of ontdekking bij de receptie van het verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar Huurders tevredenheid worden afgehandeld dan dient Huurder op straffe van verval van iedere aanspraak uiterlijk binnen 1 maand na vertrek uit de accommodatie vervolgstappen te ondernemen.

16.2 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via het formulier op de websitepagina www.haciendaelsueno.nl/feedback

17. Toepasselijk recht

17.1 Op de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

17.2 Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst zijn of zullen ontstaan is de rechter te Marbella, bij uitsluiting bevoegd.

18. Reisdocumenten

18.1 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor Huurders bestemming zijn vereist. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.    

19. Privacy

19.1 Verhuurder zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Verhuurder stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden behoudens verwerking van de gegevens door derden. Zij zal de gegevens zelf (en enkel) gebruiken om u op de hoogte te houden van belangrijk nieuws aangaande Hacienda el Sueño en interessante aanbiedingen en/of arrangementen.

19.2 Op Huurders verzoek zal Verhuurder Huurders gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat Huurder geen gebruik meer kan maken van (een deel van) de diensten van Verhuurder. Zie voor het in dit punt vermelde uitgebreid onze Privacyverklaring.

20. Algemeen

20.1 Kennelijke druk en zetfouten binden Verhuurder niet.

20.2 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande huurvoorwaarden.

21. Huisregels

Beste gast,

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die op Hacienda el Sueño verblijft het fijn heeft. Met elkaar hebben wij hierom een aantal regels opgesteld. Naast deze Huisregels gelden de Algemene Voorwaarden Verhuur.

Download onze app in de app-store. Deze is jouw beste reisgids en het bevat alle (praktische) informatie die je nodig hebt.

Voor alles geldt, laat het ons vooral weten als wij je ergens mee kunnen helpen.

Fijne tijd gewenst in Mijas!

Algemeen
Ga respectvol om met alle gasten, ieders privacy en (andermans) eigendommen. Veroorzaak geen enkele vorm van overlast. Agressie, in welke vorm ook, is nooit acceptabel.

Let op geluidsoverlast, daar mag nooit sprake van zijn. Na 22 uur moet het extra rustig zijn, van 23.00 tot 08.00 uur geldt de ‘nachtrust’ en dient het stil te zijn. 
Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op. 

Aankomst
In de boekingsbevestiging staat aangegeven vanaf welke datum en welk tijdstip kan worden beschikt over de accommodatie. 

Bij aankomst of boeking kan om een borg worden gevraagd. In het geval van een huurperiode van meer dan 8 weken wordt standaard een borg gevraagd.

Als er mankementen of vragen zijn rondom het appartement, meldt het ons dan gelijk.

Vertrek
Op de dag van vertrek dient de sleutel van de accommodatie om 11.00 uur ingeleverd te zijn, tenzij anders is afgesproken/vermeld.

Bij verlies van sleutels zullen de kosten voor het vervangen van de sleutel en eventueel de sloten in rekening worden gebracht.

Gelieve de accommodatie in goede staat en opgeruimd achter te laten en de bedden af te halen. Het afval kan in de daarvoor bestemde containers. 

In het geval van een borg wordt het bedrag achteraf teruggestort, op voorwaarde dat de accommodatie na controle in orde is bevonden. Eventuele schade wordt op de huurder verhaald en/of met de borg verrekend.

Auto’s op het terrein
Op het terrein gelden de reguliere verkeersregels. De maximumsnelheid is 10 km/uur (stapvoets). Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Tussen 23.00 uur en 7.00 uur mogen geen auto’s of andere motorvoertuigen op het terrein rijden.

Parkeren 
Elk appartement heeft een eigen parkeerplaats. Er mag alleen worden geparkeerd op de eigen parkeerplaats.
Met het oog op calamiteiten en de toegankelijkheid voor hulpdiensten moeten paden, toegangswegen en doorgangen altijd vrij blijven van vervoermiddelen en andere obstakels.

Zakelijke/werk (bestel)busjes en aanhangers zijn niet toegestaan op de parkeerplaatsen bij de accommodaties tenzij hiervoor door ons toestemming is gegeven. 

Elektrische auto’s kunnen worden opgeladen aan de daarvoor bestemde oplaadpalen. Het is absoluut niet toegestaan een elektrische auto op te laden vanuit het vakantieverblijf. 

Het is niet toegestaan reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of deze te wassen tenzij daarvoor plekken zijn aangewezen.

Gebruik accommodatie
De appartementen zijn (veelal) van individuele eigenaren en beschikken daardoor elk over een eigen, persoonlijke inrichting. Het is daarom belangrijk respectvol om te gaan met het meubilair en de andere aanwezige spullen. Het is niet toegestaan meubilair te verschuiven, te verplaatsen of mee naar buiten te nemen. Ook het tuinmeubilair hoort bij de betreffende locatie en mag om die reden niet naar andere appartementen of andere locaties worden verplaatst. Hetzelfde geldt voor de overige inventaris.

Ga verantwoord om met verbruik van water en elektra. Indien in het gehuurde niemand aanwezig is dient de verlichting, airconditioning of verwarming uitgeschakeld te zijn.

Schade aan de accommodatie of het interieur en/of het ontbreken van spullen zal worden verhaald op de daarvoor aansprakelijke gast.

Wanneer je niet aanwezig bent in of bij de accommodatie, dienen alle losse zaken zoals speelgoed e.d. rondom de accommodatie te zijn opgeruimd/opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet in de accommodatie worden geplaatst. 

Roken is nimmer toegestaan in de appartementen. Roken buiten op het terras is toegestaan, maar ruim de as en sigaretten netjes op nadat u heeft gerookt.  

Partytenten, bijzettenten, luifels
Het is nooit toegestaan tenten of soortgelijk op het terrein te plaatsen.

Bezoek
Gasten van de huurder zijn van harte welkom op het park en hoeven hiervoor niet te betalen; wel vragen wij het bezoek zich aan te melden bij de receptie. Bezoekers mogen gebruik maken van de faciliteiten, zoals het zwembad.

Gasten van de huurder dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de huurder.

Auto’s van bezoekers moeten op de centrale parkeerplaats bij de ingang worden geparkeerd. 

Tenzij anders is afgesproken met de parkmanager dienen bezoekers het terrein voor 23.00 uur te hebben verlaten. 

Wilt u bezoekers laten overnachten, dan dient dit bij de receptie te worden aangemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en verplicht geregistreerd bij de autoriteiten. Hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht voor onder meer belasting en/of services.

Het maximaal voor de accommodatie toegelaten aantal personen mag nimmer worden overschreden.

Alcohol en drugs
Gebruik van (soft)drugs en misbruik van alcohol binnen of buiten de gehuurde accommodaties of de horecagelegenheid is niet toegestaan. Het is bovendien niet toegestaan om zich met geopende flessen of blikjes alcoholhoudende drank(en) over het terrein te bewegen of om deze dranken op andere plaatsen dan de gehuurde accommodatie of bij het restaurant te nuttigen.

Openbare dronkenschap is sowieso verboden.

Faciliteiten
Het gebruik van het zwembad, de wellness of andere faciliteiten is op eigen risico. Bij de speelplaatsen, recreatievijver, het zwembad en andere speelgelegenheden is geen toezicht. Uiteraard is glaswerk hier ten strengste verboden.

Kinderen dienen altijd begeleid te worden door een volwassene.

Drones
In verband met de veiligheid en privacy op het terrein zijn drones niet toegestaan, tenzij er toestemming is gegeven door de parkmanager.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom in de appartementen die daarvoor bij de boeking beschikbaar zijn gesteld. In alle andere accommodaties mogen zij niet aanwezig zijn.  

Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn op het terrein. Katten mogen niet los buitenlopen in verband met mogelijke overlast voor andere bewoners/gasten.
 
Huisdieren mogen alleen buiten het terrein worden uitgelaten; mocht een huisdier onverhoopt zijn behoefte op het terrein doen, ruim dit dan direct op.
 
Huisdieren mogen andere gasten op het terrein op geen enkele wijze tot last zijn en worden daarom standaard niet toegelaten in faciliteiten zoals zwembaden, wellness en horecagelegenheden tenzij dit anders is aangegeven. Ook mogen huisdieren niet gebruik maken van de waterpartijen op het terrein.

Afval
In de milieustraat staan diverse containers om het huisvuil in te deponeren. Plaats huisvuil niet naast de accommodatie of naast de vuilcontainers, want dit kan voor reukoverlast zorgen en bovendien ongedierte aantrekken.

Zakelijke boekingen
Bij een zakelijke boeking is het bedrijf dat boekt medeverantwoordelijk voor de gebruikers van de gehuurde accommodatie en het door hen naleven van deze regels.

In een gehuurde accommodatie mag per kamer slechts 1 gebruiker verblijven.                                                                                                        

De boekende partij dient ervoor te zorgen dat de in de accommodatie ondergebrachte gebruikers ervan op de hoogte zijn wanneer zij de accommodatie weer verlaten dienen te hebben en de sleutels bij de receptie ingeleverd moeten zijn.  
Wanneer op de dag van vertrek de accommodatie niet volgens de regels voor 11.00 uur volledig is ontruimd, dan wordt bij de boekende partij een nieuwe periode in rekening gebracht. De accommodatie is dan immers niet tijdig beschikbaar voor nieuwe gasten, waardoor deze elders moeten worden ondergebracht.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen
Onze parkmanager heeft het recht om verhuurde accommodaties zonder voorafgaande toestemming te betreden in alle gevallen waarin dit nodig is met betrekking tot de te verlenen service, waaronder begrepen het verrichten van onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden en het keuren en inspecteren van installaties. Gebouwen en installaties kunnen voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld, zonder dat dit recht geeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur)sommen. 
Wanneer dit mogelijk is, zal een buiten bedrijfstelling tijdig aangekondigd worden. In spoedeisende gevallen mag worden afgezien van een aankondiging.

Open vuur
Open vuur op het terrein is in verband met brandgevaar verboden.

Vuurwerk
Het is niet toegestaan om vuurwerk op af te steken. Bij oud & nieuw kan het zijn dat de parkmanager een bepaalde plaats aanwijst op of buiten het terrein waar het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan.

Gebruik barbecue
Het gebruik van een barbecue op het terrein is toegestaan na overleg en als dit geen enkele overlast bezorgt.

De parkmanager behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang
Overtreding van in dit document beschreven voorwaarden en regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen directe verwijdering van het terrein tot gevolg hebben. In deze gevallen kan de gast de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd zonder dat dit recht geeft op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur)sommen. 

In het algemeen geldt dat er eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de parkmanager, kan hiervan worden afgezien en zal een gast worden gesommeerd het terrein direct te verlaten en de toegang tot het terrein worden ontzegd. De parkmanager behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een (extra) waarborgsom in rekening te brengen.

Ons recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die door een huurder en/of gast is veroorzaakt blijft ook bestaan in het geval deze huurder de verdere toegang tot het terrein geweigerd wordt.

Onvoorziene gevallen
De operational manager beslist in gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene Verhuurvoorwaarden of dit document. De gast heeft zich hiernaar te schikken.